myGermany Disclaimer | Get Legal & Contact Information

כתב ויתור

מפעיל האתר
myGermany GmbH
Nordstrasse 5, 99427 Weimar
Germany

קשר
טופס קשר
שיחה חוזרת

מנכ”לים מורשי יצוג
Christian Schmalisch
Christian Krause

בית משפט רושם
Amtsgericht Jena HRB 513646

מספר זיהוי מס ערך מוסף
DE293153410

מספר זיהוי מס
162/114/05590

Resposnible pursuant to § 55 II RStV
Christian Schmalisch
Christian Krause

עירבון לתוכן
התוכן של האתר שלנו נאסף בקפידה. אף על פי כן, איננו יכולים לערוב לנכונות, שלימות, ועדכניות של התוכן המסופק.

זכות יוצרים
גם התוכן וגם הסידור של כל האתר הזה ובנוסף כל הקשור אליו כפופים לחוקי זכויות יוצרים ישימים ומוגנים חלקית ע"י חוק סימן מסחרי. כל שימוש מעבר למטרות המיועדות בקשר לאתר זה כפוף להסכמה של מייג'רמני חברת השותפות הכללית האחראית להעברת משלוחים.

קישורים חיצוניים
על מנת לפשט את הגישה לקישורים קשורים למידע ספציפי יותר על מייג'רמני, דף הבית שלנו יצר שותפויות כלליות לספקי שירות שילוח חיצוניים. לא הפיתוח ולא התוכן המפורסם באתרים המקושרים למייג'רמני נושאים קשר כלשהו לשותפויות של מייג'רמני המוזכרות מעלה, כך שכל עירבון הנוגע לתוכן, סידור, או עיצוב של האתרים האמורים לא ייחשב מצד ספקי שירות השילוח החיצוניים.

פרטיות מידע
מדיניות פרטיות מידע

תנאים & התניות
T&C